Suchergebnisse

Resultate 151 bis 175 von 4903 für:

Anisogramma vepris (Lacroix) Merezhko 1986 Fundstelle(n) verfügbar

Synonyme: Apioporthe vepris (Lacroix) Wehm. 1933, Cryptodiaporthe vepris (Lacroix) Petr. 1934, Diaporthe nidulans (Auersw.) Niessl 1876, Diaporthe vepris (Lacroix) Fuckel 1870, Gnomonia vepris (Lacroix) Keissl. 1912

Anomoloma myceliosum (Peck) Niemelä & K.H. Larss. 2007 Fundstelle(n) verfügbar

Watteporling
Synonyme: Anomoporia myceliosa (Peck) Pouzar 1966, Ceriporiopsis myceliosa (Peck) Ryvarden & Gilb. 1993, Fibuloporia myceliosa (Peck) Domański 1965

Anthracobia euchroa (P. Karst.) Benkert 2008 Fundstelle(n) verfügbar

Fastbehaarter Brandstellenbecher
Synonyme: Anthracobia macrocystis (Cooke) Boud. 1907, Humaria combusta Velen. 1922, Octospora euchroa (P. Karst.) Berthet 1965

Anthracobia melaloma (Alb. & Schwein. : Fr.) Boud. 1907 Fundstelle(n) verfügbar

Schwarzgesäumter Brandstellenbecher
Synonyme: Anthracobia intermixta (P. Karst.) Boud. 1907

Anthracobia subatra (Rehm) M.M. Moser 1963 Fundstelle(n) verfügbar

Schwarzbrauner Brandstellenbecherling
Synonyme: Anthracobia capituligena (Starbäk) Boud. 1907

Anthracoidea angulata (Syd.) Boidol & Poelt 1963 Fundstelle(n) verfügbar

Anthracoidea arenariae (Syd.) Nannf. 1977 Fundstelle(n) verfügbar

Anthracoidea caricis (Pers.) Bref. 1895 Fundstelle(n) verfügbar

Synonyme: Ustilago urceolorum (DC.) Tul. & C. Tul. 1847

Anthracoidea caryophylleae Kukkonen 1963 Fundstelle(n) verfügbar

Anthracoidea echinospora (Lehtola) Kukkonen 1963 Fundstelle(n) verfügbar

Anthracoidea heterospora (B. Lindeb.) Kukkonen 1963 Fundstelle(n) verfügbar

Anthracoidea inclusa Bref. 1912 Fundstelle(n) verfügbar

Anthracoidea limosa (Syd.) Kukkonen 1963 Fundstelle(n) verfügbar

Anthracoidea paniceae Kukkonen 1963 Fundstelle(n) verfügbar

Anthracoidea pratensis (Syd.) Boidol & Poelt 1963 Fundstelle(n) verfügbar

Anthracoidea subinclusa (Körn.) Bref. 1895 Fundstelle(n) verfügbar

Antinoa strobilina (Fr.) Velen. 1934 Foto(s) verfügbar Fundstelle(n) verfügbar

Synonyme: Chalara strobilina Sacc. 1876, Cyathicula strobilina (Fr.) Korf & Dixon 1974, Helotium strobilinum (Fr.) Fuckel 1870, Phialea strobilina (Fr.) Gillet 1881

Antrodia heteromorpha (Fr. : Fr.) Donk 1961 Fundstelle(n) verfügbar

Vielgestaltige Tramete
Synonyme: Daedalea heteromorpha Fr. 1815

Antrodia kuzyana (Pilát ex Pilát) Spirin & J. Vlasák 2016 Foto(s) verfügbar Fundstelle(n) verfügbar

Synonyme: Antrodia malicola ss. auct. europ. 1966

Antrodia macra (Sommerf.) Niemelä 1985 Fundstelle(n) verfügbar

Synonyme: Antrodia salicina (Bres.) Niemelä 1971, Trametes salicina Bres. 1914

Antrodia serialis (Fr.) Donk 1966 Foto(s) verfügbar Fundstelle(n) verfügbar

Reihige Tramete
Synonyme: Polyporus callosus Fr. 1821, Polyporus serialis Fr. 1821

Antrodia serpens (Fr. : Fr.) P. Karst. 1879 Fundstelle(n) verfügbar

Weißliche Tramete
Synonyme: Antrodia albida (Fr. : Fr.) Donk 1966, Daedalea albida Fr. 1833, Daedalea serpens (Fr.) Fr. 1821

Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst. 1881 Fundstelle(n) verfügbar

Geschlitzporige Krummspor-Krustentramete
Synonyme: Amyloporia sinuosa (Fr.) Rajchenb., Gorjón & Pildain 2011, Coriolellus sinuosus (Fr.) A.K. Sarkar 1959

Antrodia xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden 1973 Foto(s) verfügbar Fundstelle(n) verfügbar

Gelblicher Resupinatporling
Synonyme: Amyloporia xantha (Fr. : Fr.) Bondartsev & Singer 1953, Amyloporiella flava (P. Karst.) A. David & Tortič 1984, Polyporus xanthus Fr. 1815, Poria xantha (Fr. : Fr.) Cooke 1886

Antrodiella faginea Vampola & Pouzar 1996 Fundstelle(n) verfügbar